WelkomVoorstellenRT-HuiswerkbegeleidingWerkwijzeTarievenContactLinks
Werkwijze

1. Aanmelding en intakegesprek
U neemt contact op met de praktijk. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend intakegesprek. In dit gesprek stel ik u vragen om een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de ontwikkeling van uw kind. Het is prettig als u tijdens het intakegesprek relevante informatie meeneemt (bijv. toetsgegevens school, eventueel RT- verslagen van school, onderzoeksverslagen). Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen besproken en wordt gekeken welke vorm van begeleidende ondersteuning het beste bij uw kind past. Daarnaast wordt gekeken of vraag en aanbod goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

2. Onderzoek
Vervolgens vindt er (indien noodzakelijk) een aanvullend pedagogisch- didactisch onderzoek plaats om vast te stellen in hoeverre uw kind zich al heeft ontwikkeld op het gebied van diverse schoolvaardigheden. De Remedial Teacher neemt in overleg en na toestemming van u contact op met de leerkracht en/ of Interne begeleider van de school. De informatie die school heeft op het gebied van de leerachterstand, specifieke problemen, toetsgegevens, methodes en leerling- gedrag kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de reeds bekende gegevens.

3. Het handelingsplan
Als alle benodigde informatie verzameld is, wordt er een handelingsplan opgesteld door de Remedial Teacher. Dit plan omvat de beginsituatie/ probleemstelling, de stimulerende en belemmerende factoren van het kind, onderwijsbehoeften, korte en lange termijndoelen en de werkwijze waarop de begeleiding plaatsvindt. Het handelingsplan wordt opgestuurd naar de ouders/ verzorgers en eventueel de school.

4. Begeleiding
Vervolgens start het traject voor de remedial teaching. De begeleiding vindt bij voorkeur plaats onder schooltijd. De ouders vragen toestemming van school. Als dat niet mogelijk is, spreken we een geschikt tijdstip af in de middag of de vroege avonduren. Het traject duurt 12 weken of langer . Het kind komt dan 1 keer in de week op maandag naar de praktijk aan huis. De begeleidingstijd kan 30, 45 of 60 minuten inhouden. Nadat zo'n 6 weken is gewerkt volgens het handelingsplan volgt een(telefonisch) tussenevaluatie met u. Na elke sessie krijgt u een kort verslag (logboek) van wat uw zoon/ dochter heeft gedaan en met welk resultaat. De school wordt met uw toestemming op de hoogte gehouden van de behandeling.

5. Evaluatie Als de termijn van 12 weken is verstreken, wordt er een evaluatiegesprek gehouden. Hierin evalueer ik samen met u en eventueel de school het handelingsplan. Aan de hand van de evaluatie wordt het plan bijgesteld of zelfs afgesloten, omdat het beoogde doel gehaald is. Vervolgens is aan u de keuze over voortzetting van de hulp of beƫindiging. Wanneer de begeleiding stopt, zal er een verslag geschreven worden waarin wordt beschreven wat gedaan en behaald is.

Een en ander wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Als de begeleiding verder gaat wordt er een nieuw samenwerkingsovereenkomst voor 3 maanden en een gewijzigde handelingsplan opgesteld.
© 2020 Praktijk Stapsgewijs - Remedial Teaching